Sino ang nagtatag ng judaismo

Answers

Walang tuwirang sagot sa tanong na ito.  Pero tandaan natin na ang Judaismo ay ang sistema ng relihiyon ng mga Judio. Hindi lubusang nakasalig sa Hebreong Kasulatan ang iba’t ibang anyo ng Judaismo noong unang siglo C.E. Ang isa sa pinakaprominenteng dibisyon ng Judaismo, ang mga Saduceo, ay hindi naniniwala sa turo ng Bibliya tungkol sa pagkabuhay-muli at sa pag-iral ng mga anghel. Sa mga bagay na ito, tahasan silang sinalungat ng mga Pariseo, isa pang maimpluwensiyang sanga ng Judaismo. Gayunman, pinawalang-bisa ng mga Pariseo ang Salita ng Diyos dahil sa kanilang maraming di-makakasulatang tradisyon. Marami ang nahirapang tumanggap kay Kristo, hindi dahil sa Kautusan, na sa totoo’y nagsilbing tagapagturo na umaakay tungo kay Kristo, kundi dahil sa di-makakasulatang mga tradisyong iyon.

Bansang Pinagmulan: Israel

Nagtatag: Hudyo

Si abraham ang nagtatag ng judaismo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: History

History, 28.10.2019, girly61
dahil dito ay tinatali ang iyong paa upang hindi ka makalakad at makakilos ng maayos...Read More
2 more answers
History, 28.10.2019, janalynmae
The preparatory commission for philippine independence or the pcpi was the drafting body of the 1943 philippine constitution during the japanese occupation of the philippines durin...Read More
1 more answers
History, 14.11.2019, elishakim80
Northwestern Africa... Na matatagpuan sa Morocco Algeria and TunisiaExplanation:...Read More
2 more answers
History, 21.11.2019, cleik
Because he grew up with so much curiosity and want to change the situation of the Philippines. At a very young age, he saw first-hand the oppression that has been happening within...Read More
1 more answers