When sun is located at a lower altitude , the entry of sunlight is nearly perpendicular at noontime...true or false?

Answers

"what is the widely accepted planet theory but proven to be wrong? "

> there are many widely accepted planet theories that are proven wrong but can be biased. you can choose which one you want to have.

geocentric theory - this theory states that the earth was located at the center of the universe. this theory was made obsolete by nicolaus copernicus who stated that the sun was actually in the center of the solar system.hollow earth theory - this one suggested that there is a substantial amount of hollowness in the center of the earth, enough for the continents above to still rise. however, this theory hasn't been proven wrong as of now, or has it? flat earth theory - we all know this theory by now, this theory represents that earth is actually flat. they do somewhat make sense but also make nonsensical accusations. just as the hollow earth theory could be proven wrong or not, this one could be wrong or right.

note: it is in your point of view whether or not you want to see if this or that theory is wrong, just as the word 'theory' suggests, it's only an opinion, which also means that it can neither be wrong nor correct. it's your decision to believe if it is wrong or not through your understandings.


> if i made any errors, please correct me. thank you.

images formed by lenses can be predicted through mathematical expression and ray diagramming. in here we are going to focus on the mathematical equation concerning lenses as it will give us the quantitative explanation of the images formed by lenses.

to identify the image distance, object distance and the focal length, we can use the lens equation. the lens equation shows us the relationship between the image distance, object distance and the focal length. it is expressed as:

1/f=1/do+1/di

where:

f=focal length

do= distance of the object

di = distance of the image

sign conventions for given values in the lens equation:

*if f is positive (+) the lens is convex.

* if f negative the lens it is concave.

* if the di is positive (+) the image is real and it is located on the opposite side of the lens.

* if the di is negative the image is virtual and it is located at the same side as the object.

to identify the size of the object and image, we must find its height. to find its height, we use the magnification equation which is expressed as:

m=hi/ho=di/do

where:

m = magnification

hi= image height

ho= object height

sign conventions for given values in the magnification equation:

* if the hi is positive the image is upright

*if the hi is negative he image is inverted

other questions related to this are as follows:

 

answer:

mahahalagang gampanin ng pamilya:

bilang   pangunahing institusyon   sa lipunan, ang pamilya , ay gumaganap ng maraming mahahalagang gampanin   upang ang isang indibidwal ay lumaki bilang isang mabuting mamamayan. nagiging batayan rin ito na kung ano ang magiging kalalabasan ng mga susunod na panahon. ang tao ay higit na natututo kapag ang mga nangangaral ay iyong malapit sa kaniya. ang ilan sa mga gampaning ito ay:

mabiyan ang mga anak ng ligtas na tahanang masisilungan sa kahit anong panahon .

siguruhing may pagkaing mapagsasalu-saluhan sa araw-araw.   at mapanatiling malusog ang mga pangangatawan ng bawat miyembro ng pamilya.

magbigay ng suporta sa isa’t-isa   lalo sa mga panahon ng   pagsubok at pagdidisisyon. ( hal.   mga suliraning kaakibat ng paglaki at pakikisalumuha sa iba, pagkuha ng kursong pag-aaralan, pakikipagrelasyon at pag-aasawa)  

paggabay/pagtuturo ng mga mabuting asal upang maging isang mabuting tao.

mabigyan ng sapat na edukasyon ang mga anak upang mapaunlad ang sariling kakayahan at maging isang kapakipakinabang na miyembro ng lipunan.

naipapadama ang walang kapalit na pagmamahal sa isa’t-isa na makapagpapatibay ng personalidad ng bawat kasapi ng pamilya.

matutuhang makapagpahayag ng sariling opinyon at makinig at tumanggap din ng opinyon ng iba.  

maipagtanggol sa karahasan at pang-aabuso ang bawat kasapi nito.

mabigyan ng panahong makapaglibang kasama ang bawat kasapi ng pamilya.

maipakilala ang pananampalatayang ispiritwal o pang-relihiyon sa bawat kasapi ng pamilya.

paliwanag:

isang imahe ng magandang komunidad ang pamilya. umiikot ang pag-unlad, dahil sa abwat taong nahulma sa isang magandang pamilya, ay hindi lang higit na makakapag ambag sa lipunan kundi sila din ay magiging isang katinga-tingalang tao. at sa panahong sila’y liliwas sa ibang lugar, dalahin parin nila ang mga turo at mabuting pagkatao hanggang sa kanilang pagtanda.

para sa karagdagang mga impormasyon i-click ang mga link sa ibaba:

kahulugan ng pamilya? :

pagpapahalaga ng pamilya:

bakit itinuturing ang pamilya bilang pundasyon ng pamilya? :

click to let others know, how helpful is it

read more on -

explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Science

Science, 28.10.2019, 09652393142
answer: is used to stick the brick together. especially in making a brick house....Read More
1 more answers
Science, 28.10.2019, shannel99
A fresh new report from the World Resources Institute notes that GMOs and genetically modified food are going to be an important tool for feeding a global population that is expect...Read More
1 more answers
Science, 28.10.2019, elaineeee
The message is sent through motor neurons from the brain and the cns (central nervous system) down to the motor neurons of the peripheral nervous system, which are the nerves that...Read More
1 more answers