It is an action we do when we appreciate others or when we worship god

Answers

B. Lao-Tzu

Lao-Tzu was a chinese philosopher credited in founding the taoism.

Ang binyag ay isang sakramento na kung saan ay unang ibinibigay sa isang tao upang mahugasan ang kaluluwa nito sa mga manang sala.

Being thankful is an action when we appreciate others or when we worship God.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Religion

Religion, 14.11.2019, shannel99
The ultimate goal of all nature and history is an unending reign of cosmic intimacy with God, entailing universal justice and peace....Read More
3 more answers
Religion, 23.11.2019, 20201947
si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid; si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan; Si Felipe, at si Bartolome; si Tomas, at si Ma...Read More
1 more answers
Religion, 02.12.2019, nelspas422
Fellow eat. pagkakaroon ng pagsasalo salo at pag babahagi ng mensahe ng Panginoon....Read More
1 more answers