Ano ang naitutulong ng kartero sa pamayanan

Answers

a. pag-uugnay o paghahambing

1. simili o pagtutulad (simile) –  nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, katulad, para, parang, para ng, anaki’y, animo, kawangis ng, gaya ng, tila, kasing-, sing-, ga-, at iba pang mga kauring kataga.

halimbawa: tila porselana ang kutis ng magkapatid na velasquez.


2. metapora o pagwawangis (metaphor) – tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.  hindi na rin ito ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

halimbawa: siya ang nagsisisilbing bangaw sa ating lipunan.

3.  alusyon    - nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. 

halimbawa:   pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa    delubyo.

4.  metonimya o pagpapalit-tawag (metonimy)  - ang isang salita o grupo ng mga salita ay pinapalitan ng isa pang salita o grupo ng mga salita na may kaugnayan sa nais ipahayag.

halimbawa:   siya ang timbangan, lakas tagahusga sa buti at sama mag-aanalisa.

5.  sinekdoke  – nagbabaggit sa isang bahagi, konsepto kaisipan,    upang sakupin o tukuyin ang kabuuan.

halimbawa:   1  si andres bonifacio ay nagbuwis ng buhay para sa bayan.

b. paglalarawan

1. pagmamalabis o eksaherasyon (hyperbole) – ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon

halimbawa:   pilit na binuhat ang sandaigdigan upang ang tagumpay ay kanyang makamtan.

2.  apostrope o pagtawag  (apostrophe)  - pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao na malayo o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.

halimbawa:   o tukso! layuan mo ako!

3. eksklamasyon o pagdaramdam (exclamation)  -  isang paglalabas o  papahayag ng matinding damdamin

halimbawa: aking nadarama ang kapighatian sa pinapasan kong sobrang kalungkutan!

4.  paradoks –  naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.

halimbawa:   malayo ma’y malapit pa rin.

5. oksimoron o pagtatambis (oxymoron)  - nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag.

halimbawa:   magsaya na kayo’t ililibing ako di na makikita ng lahat sa mundo.


d. pagsasatunog

1. panghihimig o onomatopeya  (onomatopoeia)  - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 

halimbawa:   ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.

2. aliterasyon o pag-uulit (alliteration)  - magkakasintunog ang unang patinig o katinig ng mga kakalapit na mga salita o taludtod o saknong na nagbibigay ritmo sa pagbigkas ng  tula.

halimbawa: magagandang maya sa puno ng mangga makikita silang masayang-masaya.

3. repitasyon –  pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto  ng akda.

halimbawa:   ito nga! ito nga! itong nga.

ang taong magtatakwil sa kanyang lupang sinilangan ay iyong taong walang pagmamahal sa kanyang lupang sinilangan.ito ay tinatawag na "selfish"sa english.

Sila ang nagdadala ng mga sulat or mahahalagang dokumento sa pinagpadalahan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, jasminsexy
answer:1 a2 c3 45 a6 78 c91011121314151617181920...Read More
2 more answers
Filipino, 14.11.2019, candace08
Mahabang kuwento na my tatlong paksa una gitna wakas...Read More
2 more answers
1.alagang mabuti ang sarili2.mga puti lamang3.maganda4.?5.?Explanation:...Read More
1 more answers