Kahulugan ng primaryang sanggunian at secondaryang sagguinian

Answers

impormasyon kung saan may akda o kung saan mas tiyak ka na totoo ang sinasabi ng batis at natitiyak andun mismo siya nung nangyari ang mga pangyayari
Ang primaryang sanggunian ay ang salaysay ng taong nakasaksi sa pangyayari at ang sekondaryang sanggunian naman ay ang salaysay ng taong hindi nakasaksi ngunit nalaman sa iba...

Primaryang Batis - Naglalaman ng mga impormasyon na galing mismo sa bagay o taong pinag-uusapan sa kasaysayan.Sekondaryang batis - Batayang ang impormasyon ay mula sa pangunahing batis ng kasaysayan.Pasalitang Kasaysayan – Kasaysayan na sinambit ng bibigKasaysayang Lokal - Kasaysayan na nagmula sa ating lugar.Nationalist Perspective – Pagtingin o perspektiba na naaayon o mas pabor sa isang bansa History From Below - Naglalayong kumuwa ng kaalaman batay sa mga ordinaryong tao,binibigyang pansin nito ang kanilang mga karanasan at pananaw, kaibhan sa na pampulitikang kasaysayan at tumutuon sa gawa at aksyon ng mga dakilang tao. Pantayong Pananaw - Isang metodo ng pagkilala sa kasaysayan at kalinangang Pilipino na nakabataysa “panloob na pagkakaugnay-uganay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin (values),kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng iisang kabuuangpangkalinangan—kabuuang nababalot sa, at ipinapahayag sa pamamagitan ng iisang wikaPangkaming Pananaw - “Pangkaming Pananaw” ang nagawa ng hanay ng mga Propagandista tuladnina Rizal, Luna atbp. bilang pamamaraan sa paglilinang ng kabihasnan natin. Ang kausap nila sakanilang mga nilalathala ay ang mga banyaga—partikular ang mga kolonyalistang Kastila. Ang mgaKastilang ito na pinapaniwala ang mga indio na sila ang nagdala ng ‘kaliwanagan’ sa atin (bunga ngrelihiyon) at utang natin ito sa kanila dahil tayo daw ay mga barbaro at walang sariling sibilisasyon,kung hindi pa sila dumating dito sa atin.Pansilang Pananaw - Sa perspektiba ng PP "pansilang pananaw" ito na na-absorb o ipinagpapatuloyng kasalukuyang mga antropologong Pilipino (sa nasyonalidad ngunit siguro hindi sa kultura atwika). Ibig sabihin, wala pa nga sa Pangkaming Pananaw ang aghamtao sa Pilipinas (na ginanagawang mga may nasyonalidad na "Pilipino").

Source: Course Hero

kahulogan nang primaryang direksyon

Ang primaryang sangunian ay ang salaysay ng taong nakasaksi sa pangyayari at ang sekundaryang sanggunian ay ang salaysay ng taong hindi nakasaksi ngunit nalaman sa iba.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Filipino

Filipino, 28.10.2019, alexespinosa
Parusa,Husga,Kuro-KuroDi ko alam kung tama ba.But hope you appreciate my answer Sana makatulong...Read More
3 more answers
Filipino, 28.10.2019, elaineeee
isang bata na nais iligaw ang kanyang ama, ngunit hindi natuloy dahil sa pagmamahal ng kanyang ama...Read More
1 more answers
Filipino, 28.10.2019, jemuelpogi
this might come from moodiness and stress. your body can't relax during times of rest. also, your body might have not desires to eat. if this situation gets any worse like loss of...Read More
1 more answers
kokreto o tahas ito ay nakikita o nahahawakanhal.sapatosbagbolpendi kokreto o basalito ay di nakikita at nahahawakan subalit ito ay nararamdaman,naiisip,napapangarap o nagugunitaha...Read More
1 more answers