Paano nagkahalintulad ang porto alegre mexico at naga pilipinas batay sa udhr bill of rights at children's rights

Answers

Narito ang pagkakatulad ng mga ito:

1.  Ito ay parehong mga batas na naglalayong ingatan at pahalagahan ang karapatan ng bawat tao.

2. Tinitiyak ng mga kasunduan at mga batas dito na tamang naipatutupad, natutugunan, at napananatili ang dignidad ng bawat mamamayan.

3. Parehong may saligan ang pinagkunang mga kautusan dito, mga karanasan at mga kahilingang angkop at nanggaling mismo sa boses ng nakararami.

4.  Pareho itong nagpapahalaga sa buhay ng bawat tao.

5.  Ang anumang paglabag sa mga batas dito ay may kaakibat na pananagutan o parusa.
Narito ang mga pagkakaiba ng CRC, UDHR, at BILL OF RIGHTS:

Ang CHILDREN'S RIGHTS ay naitatag ng 989 Convention on the Rights of the Child o CRC. Sinasabi nito na sinumang bata na may edad na mas mababa sa 18 na taong gulang ay sakop ng batas na itinatag nila.

- Ayon sa Provision ng batas: Ang mga bata ay may karapatang magkaroon ng maayos na pamumuhay, may karapatang pangkalusugan, pang-edukasyon at paglilibang.

- Ayon sa Protection ng batas: May proteksyon dapat ang mga bata laban sa abuso, pagbabalewala, ekspoytasyon at diskriminasyon.  

- At ayon naman sa Participation: May karapatang sumali sa komunidad at mga programa't serbisyo para sa mga kabataan.

Ang UDHR naman ay itinatag ng United Nations noong Oktubre 24, 1945. Dito ay binigyang-diin na magkaroon ng kongkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa.

Samantalang, ang Bill of Rights naman ay ang mga karapatang nakasaad sa mga Saligang Batas. Ito ay nararapat na taglay ng bawat indibiduwal dahil taglay nito ang dignidad ng isang tao, wala itong tinatangi na kulay, lahi, antas sa buhay at kasarian maging katayuan sa lipunan at kalagayang pang- ekonomika.

Tingnan ang Buod historikal na pagunlad ng konsepto ng karapatang pantaosa

Una sa lahat ang mga karapatang nakalagay sa Universal Declaration of Human Rights (UHDR), Bill of Rights na siyang nakikita sa Konstitusyon o Saligang Batas, at ang karapatan ng mga kabataan, ay magkakapareho lamang. Nagkakaiba lamang ang mga ito sa lawak at sinasaklawan nilang mga lugar. Halimbawa, ang nakalagay sa saligang batas ay para lamang sa isang partikular na bansa o teritoryo.

 

Madaming pagkakatulad at pagkakaiba ng UDHR, Bill of Rights at Children's Rights. Ang UDHR o Universal Declaration of Human rights ay pangkalahatan at ito ay pinagtibay ng UN. Ang mga bill of rights naman ay kadalasang mga karapatan ng mga tao sa isang bansa na nakalagay sa kanilang konstitusyon. Karamihan sa mga ito ay nakabase sa UDHR gaya ng sa konstitusyon ng Pilipinas. Samantala, ang children's rights naman ay tumutukoy sa mga karapatang pantao na spesipiko para sa mga bata.  

UDHR

Ang UDHR ay mga deklarasyon na pinagtigay ng United Nations noon December 10, 1948 matapos ang WW2. Dahil sa malawakang paglabag sa mga karapatang pantao noong digmaan, ninais ng UN na pagtibayin ang isang dokumento na magpapatatag sa mga karapatan ng mga tao. Resulta nito ang UDHR kung saan dineklara nila na lahat ng tao ay may karapatang pantao--hindi lamang ang iilan o ang mga mayayaman lamang. Ninais din ng UN na ang mga bansang kasapi ay sumunod sa mga deklarasyon.  

Bill of Rights

Ang bill or rights naman ay ang mga karapatan ng mga kabilang sa isang bansa. Kadalasan ang bill of rights ay parte ng konstitusyon ng isang bansa gaya ng sa Pilipinas kung saan nakapaloob ito sa Artikulo 3. Seksyon 1. Ang mga karapatang ito ay ang mga pinakaimportantent mga karapatan ng mga mamamayan. Sa Pilipinas ang mga karapatang ito ay ibinatay sa UDHR.

Children's Rights  

Ang children's rights naman ay parte pa din ng human rights ngunit ito ay nakatuon sa mga pangangailangan ng mga bata. Gaya sa Pilipinas, may mga batas na nagproprotekta sa mga kabataan laban sa pang aabuso at sa human trafficking.

Para sa dagdag kaalaman:

Pagkakatulad ng UDHR at BIll of Rights:

Pagkakabuo ng UDHR:

Ang nilalaman ng Universal Declaration of Human Rights (UHDR), Bill of Rights ay magkakaparehong mga karapatan at tinuturing na lahat ay karapatang pantao. Nagkakaiba lamang ang mga ito sa lawak at sinasaklawan nilang mga lugar, tao, at pagkakataon. Halimbawa na lamang ang Children’s Rights, kahit karapatang pantao ito, ay para lamang sa mga kabataan.

 

Ang nilalaman ng Bill of rights ay ang mga pangunahing karapatan ng tao. Sa ating 1987 constitution, makikita ang Bill of Rights sa Article III.  Ang children’s right naman ay may espesipikong pangunahing karapatan para sa mga kabataan. Nakapaloob dito ang mga karapatan na kung saan pwedeng proteksyan ang mga kabataan kahit saan man.  

Parehas na batas ito na tumutugon sa karapatan ng bawat sector. Ang pinagkaiba lang ay may kanya-kanyang itong tunguhin at saklaw.  

Para sa karagdagang impormasyon:

Ang mga karapatan ng mga tao na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ng United Nations, mga karapatang nasa Bill of Rights sa ating Konstitusyon, at ang Children’s Rights na napagkasunduan ng maraming bansa ay halos magkakapareho lamang. Ang lahat ay tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga tao, kapayapaan, buhay, at marami pang iba.

 

Nagkakaiba lamang ang mga ito sa kung sino ang makikinabang at sa panahon kung kailan ito kinakailangan.

Ang mga karapatan na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights (UHDR), ang bill of rights na siyang kadalasang makikita sa saligang batas ng isang bansa, at ang karapatan ng mga kabataan, ay pawang magkakapareho lamang at halos magkakasimbigat. Magkaiba lamang ang mga ito sa lawak at sa mga naapektuhang tao o indibidwal.

 

Bill of rights and children rights

Explanation:

Bill of Rights is what people entitled against every government. It is the first 10 amendments to the constitution.

Children Rights it is a human rights particular to the rights and protection to the minors.

1. Universal Declaration of Human Rights
Ito ay dokumento na nagsisilbing pamantayan ng mga bansa para maitaguyod ang karapatan ng mga mamamayan sa kanilang lipunan. Pagpapanatili ng kapayapaan ang misyon ng dokumentong ito.
2. Bill of Rights
Ito ay kalipunan ng mga karapatan ng tao base sa kanyang pagiging tao, base sa Konstitusyon ng kanyang bansa at mga batas na napasinayaan.
3. Child's Rights
Naglalaman ng mga karapatan para mapangalagaan ang dignidad, halaga, at kapakanan ng mga bata.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:ito ay mayli wala namang ginawa ang mga tao bakit ba sila dinadakip.naawa at nagagalit ikaw naman gaganyanin hindi dahil may karapatan ang mga tao na mamuhay at mayapa na bu...Read More
2 more answers
Explanation:dahil para matuto at kung san ka magalingewan ko dindahil bago palang ako...Read More
2 more answers
kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
2 more answers
Pasasalamat sa IbaLahat ng tao sa mundo ay mayroong mga bagay na kanilang nais o kanilang pinsasalamatan. Maaring ito ay mga tao o bagay na nakatulong sa ikinagaganda ng kaniyang b...Read More
2 more answers