It refers to a form of leadership made legitimate by rationality or legal legitimacy.

Answers

Rational-legal authority (also known as rational authority, legal authority, rational domination, legal domination, or bureaucratic authority) is a form of leadership in which the authority of an organization or a ruling regime is largely tied to legal rationality, legal legitimacy and bureaucracy.

It's legal-rational authority
The answer would be, authority.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sang ayon, dahil kung paano natin pinaghirapan o inayos ang ating buhay ay yun ang kalalabasan....Read More
3 more answers
Area of land with plants = 174m²Step-by-step explanation:given:Dimensions of rectangular lot(ABCD) l = 12m w = 11mPlants lot = 3m wide around the lot req'd:Rectangular lot (EFGH)Ar...Read More
2 more answers
ang pamahalaan ay may mahalagang papel upang ang ekonomiya ay gumanap ng maayos at maging matatag. sa pamamagitan ng patakarang piskal, maaari nitong maimpluwensyahan at makontrol...Read More
1 more answers
answer: amerikanoexplanation: ginipit nila at inuto ang mga bakit ginipit? ? masasabing ginipit nla ang mga pilipino dhil kung ano ano ang mga pnapagawa nla sa mga kpag tinutulan...Read More
2 more answers