1. Ano ang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa upang makapag-aral ang mga Pilipino
A. Pagbubukas ng pampublikong paaralan
B. Pagtatayo ng pampribadong paaralan
C. Pagbibigay ng pera sa mga tao
D. Pagpapadala ng mga Pilpino sa Amerika
P
Nan
Sect
Tead
2. Noong Agosto 23. 1901, dumating ang naunang grupo ng mga gurong
Amerikano. May bilang na 600 ang sakay ng barkong Thomas, kung kaya't
tinawag ang mga gurong ito na
A. Thomas Teachers
C. Thomasites
B. Thomasets
D. Thomasires
3. Ano ang itinatag na paaralan ng mga Amerikano sa bansa upang mabigyan
ng edukasyon at kasanayan ang mga guro
A. Paaralang Legal ng Pilipinas
C. Unibersidad ng Makati
B. Paaralang Normal ng Pilipinas
D. Unibersidad ng Pilipinas
4. Paano nakatulong ang pagtatag ng Lupon sa kalusugan ng Bayan noong 1901
sa mag mamamayang Pilipino
A. Natuto sila ng wastong pag-uugali at pakikisalamuha
B. Tinuruan silang maging masinop sa kagamitang agricultural
C. Natuto sila at nakapag-aral ng libre sa mga itinayong pampublikong
paaralan.
D. Nasugpo ng mga makabagong gamut ang pangkalat ng
nakakahawang sakit,
5. Anong batas ang itnatatag vong mabigyan ng karapatan ang sinumang
Pilipino na makapagmay-ari ng hindi hihigit sa 24 ektaryang lupang sakahane
A. Eight-hour Labor Law
C. Minimum Wage Law
B. Homestead Law
D. Tenant Act
6. Anong uri ng pamahalaan ang itinatatag sa utos ng pangulo ng Amerika na si
Pangulong Mckinley na siyang magiging unang uri ng pamahalaan upang
magkaroon ng kaayusan at kapayapaan ang Pilipinas?
A. Pamahalaang Sibil
C. Pamahalaang Pulitikal
B. Pamahalaang Panlipunan D. Pamahalaang Militar​

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang pilipinas ay may lawak na 300,000 kilometro kuwadrado (115,831 milya kuwadrado), at tinatayang may 103 milyong bilang ng tao....Read More
1 more answers
Ang Vietnam at Byetnam (Biyetnames: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), opisyal na tinatawag na Sosyalistang Republika ng Vietnam (Ingles: Socialist Republic of Vietnam) ay ang pi...Read More
3 more answers
Isa sa maimumungkahi kong solusyon sa mga kinakaharap na isyu sa paggawa at ang pagpapatupad at pagpapalawak ng mga batas para sa mga manggagawa. kailangang pagtuunan ng pansin ang...Read More
1 more answers